ข้อกำหนดเบื้องต้นในการทำโฆษณาบน LINE Ads

นโยบายของ LINE Ads เป็นแนวทางเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาโฆษณาที่ได้รับอนุญาต ผู้ลงโฆษณามี หน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธอนุมัติยกเลิกหรือลบโฆษณาใดๆ ออกด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามตามดุลยพินิจของ LINE แต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ใช่การให้คําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมายแต่อย่างใด และอาจมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณานอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายนี้ท่านจึงควรติดตามและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ทั้งนี้ LINE จะไม่รับผิดต่อการนํานโยบายฉบับนี้ไปใช้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ท่านจะไม่เรียกร้องให้ LINE หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของ LINE ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่าน และท่านจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดําเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้นโยบายหรือการละเมิดนโยบายฉบับนี้รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องคดีการตัดสินคดีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและค่าทนายความ

ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ห้ามลงโฆษณา

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีกฎหมายควบคุมหรือมีการเลือกปฏิบัต

บริการนักสืบเอกชน

ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงินดิจิตัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตัล

ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคหรือการชักชวนการซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต)

อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท)

วัตถุและสารอันตราย

โรงรับจํานํา

เพชรหลุดจํานําถึงแม้ว่าจะมีใบการันตรีของแท้

การขายข้อมูล (Sale of Information)

การเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น

อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน

ต้องได้รับอนุญาตจากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บริการที่เป็นคู่แข่งกับ LINE

เช่น Chat Application, เกมส์, เว็บข่าว รวมไปถึงบริการส่งของ ส่งอาหาร (Delivery service)
(อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา

เช่น ทํานายโชคชะตา เครื่องราง การไล่ผีและการบริจาคเงิน

ธุรกิจแบบพีระมิด

หรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง

Matching Site

เช่น เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ บริการหาคู่ (Dating Service)

บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต

การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุน

ธุรกิจและสินค้ามือสอง

พรรคการเมือง

ผลสํารวจการออกเสียงประชามติหรือ การลงคะแนนเลือกตั้ง

สถานพยาบาล

บริการทางด้านการแพทย์ศัลยกรรม บริการทางด้านความขาว โรงพยาบาล คลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรค เฉพาะด้าน การประกอบโรคศิลปะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสะสมแต้ม

เว็บขายสินค้าหลายอย่าง

หรือเป็นนายหน้าจําหน่ายสินค้า

การประมูล

รวมถึง Bidding fee auctions

เว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ

ที่อยู่ในเว็บไซต์เอง รวมทั้งการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งาน Portal Web นั้น และ เว็บไซต์บอร์ดสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

องค์กรสาธารณะประโยชน์หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ที่ไม่ได้มาซึ่งเงินที่ถูกกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับผู้ใหญ่

รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและ ศีลธรรมอันดีร้านค้าสําหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสําหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับ อนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน

อาหารและอาหารเสริม

เช่น นม สําหรับเด็กทารกหรือเด็กเล็ก (อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี)
อาหารเสริมหรือยาบํารุงที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ

การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก

การซื้อขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-115-5755

หากต้องการให้พิจารณาว่าธุรกิจของคุณสามารถทำโฆษณาบน LINE Ads Platform ได้หรือไม่

สนใจลงโฆษณาบน LINE ผ่าน LINE Ads กับ Go Online สมัครเลย

ช่องทางติดต่อ Go Online Thailand

โทรหาเรา

LINE Official Account

@goonline หรือ คลิกที่นี่

 เพิ่มเพื่อน