WIX พื้นที่สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

Wix คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่กำหนดเองได้ ใช้งานง่าย มี Function ในการใช้งานที่จำเป็นต่อการสร้างเว็บครบถ้วน สามารถเลือกรูปแบบและแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ E-Commerce รวมถึงสามารถแสดงผลขณะทำการสร้างเว็บไซต์ได้ทั้งในมุมมอง Desktop และ Mobile 🖥📱