LINE MyCustomer

ทำอย่างไรให้เข้าถึงลูกค้าตรงจุด ด้วยกลยุทธ์บน MyCustomer

MyCustomer เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ในการเข้าถึงและเก็บข้อมูลผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นผ่าน LINE Official Account